Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A www.rexciborum.hu honlapot a Rex Ciborum Sales Kft. üzemelteti. Tájékoztatjuk, hogy a honlapon keresztül történő rendelés esetén, a felek közötti szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és mellékletei határozzák meg. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mivel a véglegesítéssel elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

Ha az ÁSZF bármely pontja hiányos vagy hatálytalan, attól a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradnak, és a hiányos vagy hatálytalan rész helyett a hatályos jogszabályok vonatkozói rendelkezései irányadók.

Az Eladónak a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

Ha a jelen ÁSZF-fel, a Honlap használatával, egyes termékekkel vagy a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, illetve ha egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

1. A Szolgáltató adatai

Eladó (Szolgáltató) neve: Rex Ciborum Sales Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5900 Orosháza, Szarvasi utca 16.
Cégjegyzékszám: 04-09-015793
Adószám: 29190052-2-04
Képviselő: Göblyös Ádám ügyvezető
Telefonszám: +36-30/533-2211
E-mail: goblyos@rexciborum.hu

2. Fogalommeghatározások

 • Felek: az Eladó (Szolgáltató) és a Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Honlap: www.rexciborum.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

3. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

4. Az ÁSZF hatálya, módosítása

Az Eladó és a Vevő között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes és hatályos. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

4.1 Az ÁSZF elfogadása

A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Honlapon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a létrejövő szerződés részét képezi.

4.2 A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

4.3 Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja.

4.4 Árak

Az árak forintban értendők és tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. Az árváltozás jogát az Eladó fenntartja, a megrendelések tekintetében mindenkor a Honlapon feltüntetett árak az alkalmazandók.

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a termékekkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonszám: +36-30/533-2211
E-mail: goblyos@rexciborum.hu

Fogyasztói panasz esetén az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mailben.

5.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testülethez fordulás. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Online vitarendezés az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Ezen felül valamennyi Vevő jogosult jogai érvényesítése érdekében bírósági eljárás kezdeményezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

6. Tájékoztató a honlap használatáról

6.1 A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon a Rex Ciborum Sales Kft által gyártott és forgalmazott termékeket rendelheti meg. A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást, mely adatok azonban tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

6.2 Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A megrendelés során, a véglegesítés előtt lehetőség van a bevitt adatok módosítására. A megrendelő felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen azok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbevitelből és a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárt és költséget a megrendelőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért való felelősségét kizárja.

6.3 Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy a Honlapon hibás ár kerül feltüntetésre. Hibás ár esetén a megrendelést (a megrendelő vételi ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben hibás áron érkezik ajánlat, úgy az Eladó munkatársa elektronikus – nem automata – válaszlevélben felhívja a megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ha a megrendelő a helyes áron történő szerződéskötést nem fogadja el, akkor nem jön létre szerződés a felek között.

7. A megrendelés menete

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

7.1 A Termék kiválasztása

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből a mellette beállított mennyiség bekerül a megrendelő virtuális kosarába. Ekkor egy új ablak nyílik meg, ahol lehetősége van választani, hogy tovább folytatja a vásárlást és más termékeket is behelyez virtuális kosarába, vagy megrendeli a már kosárban lévő terméket/termékeket. Ha nem szeretne már több terméket belerakni virtuális kosarába, akkor vásárlás menetét a ”Tovább a megrendeléshez” gomb megnyomásával folytathatja.

7.2 A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap jobb felső részén található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

7.3 Vásárlói adatok megadása

Itt adhatja meg szállítási és/vagy számlázási címét. Ügyeljen rá, hogy minden szükséges mezőt megfelelően töltsön ki. Webáruházunkban jelenleg bankkártyás és banki átutalásos fizetési módra van lehetőség.

A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A megrendelőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A rendelt termékek kiszállítását a UPS Magyarország Kft. végzi.

Magyar nyelven Magyarországon a szállítás 1.500 Ft csomagonként, 15.000 Ft feletti rendelési összeg esetén ingyenes.  Angol nyelven Magyarországon 5 EUR és 50 EUR felett ingyenes.

Európán belül a szállítás költsége 30 EUR, vagy 10.000 Ft, attól függően, hogy a vásárló magyar vagy angol nyelven használja a weboldalt.

Európán kívül a megrendelést munkatársunk feldolgozza és a szállítási díjat kikalkulálja. Emailben ajánlatot fog küldeni a termék mennyiségének függvényében.

A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

8. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). A „Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendelését csak abban az esetben véglegesítheti, ha ezen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, melyről úgy tehet nyilatkozatot, hogy az itt található kis négyzetet megjelöli és bepipálja.

9. A rendelés feldolgozása

Rendelését bármikor feladhatja, azonban a rendelések feldolgozása csak munkanapokon 16 óráig történik meg. Amennyiben munkanapon 16 óra után, esetleg hétvégén adja le rendelését, akkor annak feldolgozása csak a következő munkanapon történik meg. Természetesen a rendelés leadásának időpontjától függetlenül a visszaigazoló e-mailt azonnal megkapja. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanap (A szállítási idő azonban nem garantált, bizonyos esetekben ennél tovább is tarthat), azonban a már visszaigazolt megrendelések visszautasításának jogát részben, vagy egészében fenntartjuk, amennyiben a visszautasítás indokolt. A részben történő teljesítés csak a megrendelővel való egyeztetés után jöhet létre.

A megrendelőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nem igazolja vissza az Eladó. Ha nem kapta meg 24 órán belül a visszaigazolást, és a spam levelek között sem találta, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az goblyos@rexciborum.hu e-mail címen.

10. A megrendelt termékek átvétele

A termékek kézbesítési címe Magyarország határain belül és azon kívül megtalálható cím is lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítés esetén a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azokra a címtől függően egyedi díjat állapítunk meg.

10.1 Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt a megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

11. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

A megrendelő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor a megrendelő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételek hiánytalanul átadottnak tekintendők.

A megrendelő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó szavatossági időn belül.

12. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a megrendelő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

13. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a Honlapon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül.

14. Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme a Rex Ciborum Sales Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A Honlap használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • Név
 • Cégnév (ha van)
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Az internetes megrendelés során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • A megrendelt termékek, azok darabszáma és vételára
 • A járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja)
 • A termékek átvételének helye
 • A termékek átvételének időpontja
 • A fizetés módja

15. Elállási és felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak minősülő megrendelőt a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

15.1 A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, a fenti határidőn belül.

Ha Ön eláll a szerződéstől, a Rex Ciborum Sales Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A fenti összeget az Eladó a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.

Amennyiben Ön a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

15.2 A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha Ön eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a fogyasztó viseli.

15.3 A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön a legfrissebb akciókról!